List of Founder Members:

 1. Dr. Vinay kapoor
 2. Dr. (Mrs.) M.C. Mamgain
 3. Mrs. Vijay Aggarwal
 4. Dr. S.M. Gupta
 5. Mr. Kuldeepak Lal
 6. Mr. M.M. Aggarwal
 7. Mr. S.K. Bajaj
 8. Dr. R.P. Gupta
 9. Mrs. Madhu Syal
 10. Ms. Gurvinder Kaur
 11. Mrs. Hemant Chadha
 12. Mr. Harinder Aggarwal
 13. Mr. P.H. Vaishnav